Právne informácie

Prevádzkovateľom informačnej služby na webovej stránke www.telefon123.sk je spoločnosť Adresarfiriem.sk, a.s. so sídlom Majerská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO:44 610 904 , DIČ/IČ DPH: SK2022751577, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 956/S, adresa elektronickej pošty kontakt@adresarfiriem.sk , tel.  048 / 24 000 44, Fax: 048 / 24 000 44( ďalej aj ako „Poskytovateľ“ alebo „ spoločnosť Adresarfiriem.sk, a.s.) .  Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1. Spoločnosť Adresarfiriem.ak , a.s. poskytuje verejné informačné služby o telefónnych číslach (ďalej aj ako „telefónny zoznam“) na verejne prístupnej internetovej doméne telefon123.sk. V zmysle ustanovenia § 59 ods. 5 zákona č. 351/2001 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podnik, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom, je povinný na požiadanie iných podnikov alebo iných osôb, ktoré vydávajú verejné telefónne zoznamy alebo poskytujú verejné informačné služby o telefónnych číslach, im poskytovať relevantné údaje o svojich účastníkoch.. Relevantnými údajmi o účastníkoch sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa.

Podnikmi, ktoré poskytli spoločnosti Adresarfiriem.sk, a.s údaje účastníkov, sú Slovak Telekom, a.s., GTS Slovakia, s.r.o., Telefónica Slovakia, s.r.o., Trnavatel, spol. s r.o., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. a Orange Slovensko, a.s. Telefónny zoznam obsahuje relevantné údaje účastníkov vyššie uvedených spoločností okrem údajov tých účastníkov, ktorým bolo telefónne číslo pridelené do 31.10.2011 a požiadali o nezverejnenie svojich údajov a telefónneho čísla alebo údajov tých účastníkov, ktorým bolo telefónne číslo pridelené po 1.11.2011 a neudelili súhlas so zverejnením osobných údajov a telefónneho čísla alebo udelený súhlas odvolali.

Internetové stránky sú chránené autorským právom, v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, ku ktorým majetkové práva vykonáva Poskytovateľ. Informácie na týchto internetových stránkach je možné využiť len pre osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok alebo informácií uvedených na týchto stránkach ( v celku alebo jednotlivých častí, najmä kopírovanie, distribúcia, akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov alebo informácií) je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom zasahovať do databázy, technickej podstaty alebo obsahu týchto internetových stránok bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa. Právo meniť, dopĺňať alebo odstraňovať akékoľvek súčasti týchto internetových stránok má výlučne Poskytovateľ. Na tieto internetové stránky sa zakazuje prenášať alebo prostredníctvom nich odosielať akékoľvek informácie v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.

Všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a aktuálnosť údajov v telefónnom zozname v kvalite a v rozsahu, ako mu boli tieto údaje poskytnuté inými jednotlivými podnikmi, ktoré prideľujú telefónne čísla a spracované v informačnom systéme v znení ku dňu aktualizácie telefónneho zoznamu účastníkov na týchto internetových stránkach. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním týchto internetových stránok a za obsah internetových stránok alebo konanie prevádzkovateľov iných internetových stránok, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom týchto internetových stránok.

Spoločnosť Adresarfiriem.sk, a.s.  zverejňuje údaje v stave a v rozsahu, v akom ich poskytli jednotliví operátori a nezasahuje do obsahu databázy telefónny čísiel. V prípade nezrovnalostí v údajoch uvedených v telefónnom zozname, kontaktujte svojho operátora. Zmena/ výmaz/ oprava doplnenie bude vykonaná najneskôr spolu s nasledujúcou aktualizáciou údajov, obdobne ako v prípade telefónnych zoznamov v tlačenej forme.